برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتشهریه/ریال 
B1-1402-13
گیاه شناسی اجزای گیاه
الکترونیکی
تا 02/06/31
2 ساعت
تمام روزهای هفته
30
رایگان
ثبت نام
B1-1402-10
گیاه شناسی طبیعت گردی
الکترونیکی
تا 02/08/01
2 ساعت
تمام روزهای هفته
46
رایگان
ثبت نام
B1-1402-11
جغرافیا کره رنگی
الکترونیکی
تا 02/08/10
2 ساعت
تمام روزهای هفته
55
رایگان
ثبت نام
B1-1402-12
جغرافیا آب و خاک و هوا
الکترونیکی
تا 02/08/30
2 ساعت
تمام روزهای هفته
41
رایگان
ثبت نام
۴ ردیف